Chapter Team

Chapter Team

Sarah Yantek - ​​​​​​President

Sarah Yantek

​​​​​​President
Alex Spalding - Director of Evangelization

Alex Spalding

Director of Evangelization
BIO
Carl Russo - Director of Technology

Carl Russo

Director of Technology
BIO
Jack Lupica - Director of Outreach

Jack Lupica

Director of Outreach
Katie Talarico - ​​​​​​​ Asst. Director of Membership

Katie Talarico

​​​​​​​ Asst. Director of Membership
Matt Sasala - ​​​​​​​ Director of Finance

Matt Sasala

​​​​​​​ Director of Finance
​​​​​​​Michelle Cali - Asst. Director of Operations

​​​​​​​Michelle Cali

Asst. Director of Operations
Doug Maser - Board Chairman

Doug Maser

Board Chairman
Sandy Lucas - Board Member

Sandy Lucas

Board Member
Kate Wojdowski - Board Member

Kate Wojdowski

Board Member
Eileen Mathews - Board Member

Eileen Mathews

Board Member
Dan McMahon - Board Member

Dan McMahon

Board Member
Tim Needles - Board Member

Tim Needles

Board Member
Daniel Thiel - Board Member

Daniel Thiel

Board Member
Sean Moroney - Assistant Director Of Technology

Sean Moroney

Assistant Director Of Technology